Metrológia

Objednajte si nové meradlo aj s akreditovanou kalibráciou

Naše Metrologické laboratórium je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025: 2017 na kalibráciu meradiel teploty, hmotnosti a objemu a meranie stability a homogenity teplotného prostredia. Akreditácia laboratória zaväzuje našich metrológov k dodržiavaniu a plneniu všetkých akreditačných kritérií, zaručujúcich vysokú presnosť merania.

Poskytované služby

  • kalibrácia referenčných a pracovných etalónov,
  • kalibrácia pracovných meradiel,
  • určenie homogenity a stability teplotného prostredia.

U nás kalibrované meradlá

MERADLÁ TEPLOTY
  • priamoukazujúce teplomery
  • odporové snímače teploty
MERADLÁ HMOTNOSTI
  • váhy s neautomatickou činnosťou
  • závažia F2, M1
MERADLÁ OBJEMU
  • pipety
  • byrety
  • odmerné banky
Kalibrácia
Kalibrácia je činnosť, ktorá za presne stanovených podmienok udáva vzťah medzi hodnotami indikovanými meracím prístrojom od konvenčne pravej hodnoty meranej veličiny udávanej etalónom. Metrologická nadväznosť kalibrovaného meradla sa zabezpečuje vždy etalónom vyššieho rádu. Kalibrácia by sa mala vykonávať v stanovenom intervale.
Výsledkom kalibrácie je kalibračný certifikát, ktorého obsahom je odchýlka skúšaného meradla od etalónu a neistota merania.
Periodická kalibrácia môže byť nástrojom efektívnej výkonnosti prevádzky, bezpečnosti a ochrana zdravia, údržby, trvalo udržateľného rozvoja a kvality výroby.
Meranie teplotnej stability a homogenity
Homogenita alebo stabilita zariadenia sú parametre, ktoré sa môžu časom meniť, napríklad vplyvom starnutia zariadenia. Pravidelné meranie týchto parametrov môže slúžiť na kontrolu zabezpečenia správnych podmienok, ale tiež ako nástroj na diagnostiku porúch, resp. optimalizácie procesov. Na zabezpečenie správnosti merania sa činnosť vykonáva kalibrovaným meracím zariadením.
Drift meradiel
Výsledkom merania je protokol o meraní, ktorého obsahom je v prípade merania stability teplotného poľa zmena meranej teploty v čase a v prípade merania homogenity mieru rozloženia meranej teploty v priestore.
Predpisy, normy, zákony
Zákon o metrológii 157/2018 Z. z. nedefinuje meradlá, ktoré by sa mali kalibrovať a ani nestanovuje interval kalibrácie meradiel. Avšak § 17 uvádza používanie povinne kalibrovaného meradla, ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitných predpisov a nevykonáva sa určeným meradlom (napr. HACPP). Používateľ takéhoto meradla musí viesť evidenciu, ktorá umožňuje identifikáciu meradla s uvedením miesta jeho použitia a interval kalibrácie.
© HERMES LabSystems