Špecifické proteíny

Naše portfólio špecifických proteínov zahŕňa reagencie pre rôzne aplikácie, ako je turbidimetria a nefelometria, a sekundárne protilátky pre ELISA. Tieto techniky využívajú rýchlu špecifickú reakciu medzi protilátkou a antigénom.

Naše turbidimetrické a nefelometrické testovacie systémy na stanovenie bielkovín v sére, plazme, moči a mozgovomiešnom moku sú výsledkom niekoľkých desaťročí špecializovaného výskumu a vývoja a odrážajú osobitné silné stránky spoločnosti v tejto oblasti. Produkty pre turbidimetriu a nefelometriu je možné použiť na rôznych, plne automatizovaných prístrojoch.

© Hermes LabSystems