logo hermes 02-4488 2954; 02-4920 6938 @hermeslab.sk
Objednajte si nové meradlo aj s akreditovanou kalibráciou
Naše oddelenie Metrologického laboratória je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025: 2017 na kalibráciu meradiel teploty, hmotnosti a objemu a meranie stability a homogenity teplotného prostredia. Akreditácia laboratória zaväzuje našich metrológov k dodržiavaniu a plneniu všetkých akreditačných kritérií, zaručujúcich vysokú presnosť merania.
Metrologické laboratórium poskytuje:
  • kalibráciu referenčných a pracovných etalónov,
  • kalibráciu pracovných meradiel,
  • určenie homogenity a stability teplotného prostredia.
V našom laboratóriu vykonávame nasledujúce kalibrácie:
MERADLÁ TEPLOTY:
  • priamoukazujúce teplomery,
  • odporové snímače teploty.
MERADLÁ HMOTNOSTI:
  • váhy s neautomatickou činnosťou,
  • závažia F2, M1.
MERADLÁ OBJEMU:
  • pipety,
  • birety,
  • odmerné banky.
Vymedzenie a definície niektorých pojmov
Kalibrácia je činnosť, ktorá za presne stanovených podmienok udáva vzťah medzi hodnotami indikovanými meracím prístrojom od konvenčne pravej hodnoty meranej veličiny udávanej etalónom. Metrologická nadväznosť kalibrovaného meradla sa zabezpečuje vždy etalónom vyššieho rádu. Kalibrácia by sa mala vykonávať v stanovenom intervale.
Výsledkom kalibrácie je kalibračný certifikát, ktorého obsahom je odchýlka skúšaného meradla od etalónu a neistota merania.
Periodická kalibrácia môže byť nástrojom efektívnej výkonnosti prevádzky, bezpečnosti a ochrana zdravia, údržby, trvalo udržateľného rozvoja a kvality výroby.
Homogenita alebo stabilita zariadenia sú parametre, ktoré sa môžu časom meniť, napríklad vplyvom starnutia zariadenia. Pravidelné meranie týchto parametrov môže slúžiť na kontrolu zabezpečenia správnych podmienok, ale tiež ako nástroj na diagnostiku porúch, resp. optimalizácie procesov. Na zabezpečenie správnosti merania sa činnosť vykonáva kalibrovaným meracím zariadením.
Výsledkom merania je protokol o meraní, ktorého obsahom je v prípade merania stability teplotného poľa zmena meranej teploty v čase a v prípade merania homogenity mieru rozloženia meranej teploty v priestore.
Všetky meradlá časom vykazujú nestabilitu merania, teda drift, ktorý je definovaný aj ako pomalá zmena metrologickej charakteristiky meradla. Pomocou kalibrácie ja možné sledovať takúto zmenu a okrem nastavenia vhodného intervalu kalibrácie je možné odhaliť aj prípadnú závadu meradla.
Aj keď samotný Zákon o metrológii 157/2018 Z. z. nedefinuje meradlá, ktoré by sa mali kalibrovať ani nestanovuje interval kalibrácie, § 17 však uvádza používanie povinne kalibrovaného meradla, ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitných predpisov a nevykonáva sa určeným meradlom (napr. HACPP). Používateľ takéhoto meradla musí viesť evidenciu, ktorá umožňuje identifikáciu meradla s uvedením miesta jeho použitia a interval kalibrácie.
Kontakt
Hermes LabSystems, s. r. o.
Púchovská 12
83106 Bratislava
+421-2-4488 2954
+421-2-4920 6938
@hermeslab.sk
Copyright © Hermes LabSystems