Jednoduchá GC analýza vzoriek aj z komplikovanej matrice
Ovládanie HSS 8697 nebolo nikdy jednoduchšie ako priamo z GC 8890!

Príprava a dávkovanie vzoriek s Headspace samplerom pomocou vyhrievanej slučky poskytuje vysokú opakovateľnosť analýz aj pre analyty s nízkou molekulovou hmotnosťou.

Vynikajúci výkon je zabezpečený pokročilým riadením prietokov a tlakov (EPC) spoločne s mimoriadne presnou reguláciou teploty. Výsledkom spolupráce týchto technológií je vysoká reprodukovateľnosť plôch píkov, čo je základom presných meraní.

Vysoká inertnosť a preplach vzorkovacích ciest zabezpečuje minimalizáciu prenosu vzorky z predchádzajúceho merania. Konštrukcia slučkového Headspace ho predurčuje na vysoko opakovateľné výsledky aj nízkomolekulových / veľmi prchavých organických látok. Dávkovanie je zabezpečené tlakovaním slučky vzorkou, bez straty nízkomolekulových analytov počas transportu ihly. Vyššia produktivita práce vďaka 12 vyhrievacím a miešacím pozíciám, ktorých prekryv ovláda plynový chromatograf počítajúci s dĺžkou analýz.

  • Kratší čas analýz
  • Čistota a jednoduchosť práce
  • Nenáročná príprava vzorky
  • Nižší matricový efekt
  • Nižší pík rozpúšťadla
  • Citlivosť, presnosť a linearita výsledkov
  • Menej spotrebného materiálu

Vyššia robustnosť transferline 8697 zabezpečuje ochranu kapiláry pri manipulácii s ňou.
 

  • Jednoduchý nástrek
  • Viacnásobný nástrek (kinetika reakcií)
  • Viacnásobný nástrek so zakoncentrovaním vzorky (stopové analýzy)
Profilovanie chutí a vôní v potravinárskom priemysle
Forenzné vedy so zložitými matricami, ako je napríklad krv
Farmácia (QA/QC, R&D)
Environmentálna oblasť
Mgr. Paulína Galbavá, PhD.
+421 905 443 214